BANAL NA KASULATAN SA AKLAT NG UTUS....

A
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG SANTO CRISTO JESUS…. AKO ANG ELOHIM .+. NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, ANG IISANG TINIG AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA SA AKING KAANYUAN AT KATAWANG TAO NG TUNAY NA HESUKRISTO, AT AKING SINABI ANG BANAL NA SALITANG ITO!!! HINDI NINYO MAAARING SUKATIN, O PAHIGITAN ANG AKING TUNAY NA KAUTUSAN, NG IBANG KATURUAN NA NAGBUHAT LAMANG SA INYONG TALINO AT MGA SINALIKSIK SA MATIYAGA NINYONG PAG-AARAL SAPAGKAT KAYONG LAHAT NA MATATALINO SA BUONG MUNDO ANG LAHAT NG INYONG ITINATAG, O ITINAYO NG MGA TAO, KATULAD NG RELIHIYON, O ANUMANG URI NG MGA GAWAIN DITO SA LUPA AY MAAARING TULARAN AT KAYANG PAMARISAN NG DEMONYO; SUBALIT ANG TANGGAPIN AKO AT ITAAS SA AKING TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN, ITO ANG HINDI KAYANG TANGGAPIN AT ITAAS NG DEMONYO MAGPAKAILAN PA MAN WALA NANG HIHIGIT PA SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. ( 1. ) MAHALIN MO AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA AT SUNDIN MO  ANG AKING BANAL NA UTOS NANG HIGIT SA LAHAT AT MAGING KANINO PA MAN. ( 2. ) IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA BILANG AKO ANG NAG-UUTOS ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA.                    ( 3. ) IPANALANGIN MO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY, NA WALA KANG TUTUKUYIN NI SINO MANG PANGALAN SAPAGKAT AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA ANG NAKAKAKITA, NAKAKARINIG, AT NAKAKAALAM KUNG SINO ANG DAPAT KONG ILIGTAS AT KAAWAAN. ITO ANG AKING TUNAY AT TATLONG BANAL NA KAUTUSAN, AT ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN NA AKING IPINAGKALOOB ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG KRISTO HESUS ANG NAG-IISANG MESIAS NA NAGPAKILALA AT NAGBIGAY NG IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN SA TAMANG PAGTAWAG SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO’Y KAUTUSAN SA AKIN NG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA AKO’Y SUMUNOD SA IISANG KALOOBAN NG AKING IISANG DEUS AMA, ANG ELOHIM NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG TAO ANG NAG-UTOS NA AKING IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSASALITA SA AKIN…. AT ITO ANG AKING IPINAGKALOOB NA IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN, SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, SA BANAL NA PANGALAN AT ESPIRITO NG AKING IISANG DEUS AMA!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG TINIG AT BANAL NA ESPIRITO NG CRISTO JESUS NA NAGSALITA; AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA, NA WALANG KAMATAYAN AT WALANG HANGGANAN ANG AKING BANAL NA KAPANGYARIHAN…. MAKIKITA NINYO ANG KATOTOHANAN SA AKING BANAL NA SALITA AT MGA MENSAHENG ITO, NA AKING PALATANDAAN AT PATOTOO NA KUMIKILOS ANG BANAL NA KAPANGYARIHAN NG AKING ESPIRITO; AT ITO’Y PATULOY NA MANGYAYARI AT MASA- SAKSIHAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHU- HUKOM!!! KATULAD NG MALAKAS NA PAGYANIG AT MABILIS NA PAGKILOS NG MGA ESPIRITO NG APAT NA ELEMENTO; TUBIG, HANGIN, APOY, AT LUPA! NA MAGDUDULOT NG KAMATAYAN SA MGA TAO AT MAGHAHATID NG TAG-GUTOM, PAGHIHIRAP, AT SAKIT NA TATANGISAN NG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA MUNDO! AT GANITO RIN NINYONG MASASAKSIHAN ANG MABILIS NA PAGLAGANAP AT PAGKALAT SA BUONG MUNDO NG IBA’T-IBANG URI NG SAKIT NA WALANG LUNAS, AT ANG SPIRITO NG SAKIT AY KAKAPIT, O TATAHAK SA MGA TAO AT SA MGA NABUBUHAY DITO SA MUNDO; AT ANG MGA TAO’Y PAHIHIRAPAN NG SPIRITO NG SAKIT AT KAYO’Y MAGSISITANGIS DAHIL SA NARARAMDAMANG SAKIT AT PAGHIHIRAP NA SUMAPIT AT SA INYONG MGA KATAWANG LUPA AY KUMAPIT! AT HIGIT SA LAHAT NA PINAKANG MAHIRAP AT PINAKANG MASAKIT NA PAGDADAANAN NG MGA TAO SA BUONG MUNDO AY ANG MGA SPIRITO NG SAKIT NA TUMATAHAK AT KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG MGA TAO, NA MADARAMA ANG SAKIT AT PAGHIHIRAP NA WALANG KATUMBAS NA TUMATAGOS HANGGANG SA KALULUWA! AT ANG KAMATAYAN AY INYONG HAHANAPIN SUBALIT ANG SPIRITO NG KAMATAYAN AY AKING ITATAGO SA MGA TAO AT HINDI NINYO KAAGAD MASUSUMPUNGAN, NA IDINULOT AT BUNGA NG INYONG MGA GINAWANG KASALANAN NA HINDI NINYO PINAGSISIHAN, AT HIGIT SA LAHAT ANG GINAWA NINYONG PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! MAKIKILALA NG ISA’T-ISA AT LALANTAD ANG TUNAY NA UGALI AT KALOOBAN NG BAWAT MGA TAO AT SPIRITO; MABUBUNYAG ANG LAHAT NG LIHIM AT MAKIKITA ANG PAWANG KATOTOHANAN; MASASAKSIHAN NG LAHAT AT NG BUONG MUNDO NA MANGYAYARI ANG MGA BAGAY NA HINDI KAPANI-PANIWALA SA PANINGIN NG MGA TAO, NA MAGAGANAP DITO SA LUPA AT SA BUONG MUNDO…. ITO ANG SALITA NG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMUKLOK AT KUMAKATAWAN SA AKIN…. PARA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, KAYONG LAHAT AY AKING TINATAWAGAN SA NGALAN NG TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ITO ANG SUSI NG KALIGTASAN AT BANAL NA KALANGITAN NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA WALANG HINIHINGING KAPALIT, O SALAPING KABAYARAN KAHIT NA KANINO PA MAN…. ESPIRITUAL ANG KASULATAN AT BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AY ESPIRITUAL NA PAGKAIN AT INUMIN NG INYONG BAWAT KATAWANG LUPA AT MGA KALULUWA!!! ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG TABAK NA SANDATA, BALUTI, AT KALIGTASAN NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB SA MGA TAO PARA SA BUONG MUNDO…. ABBA GINOONG MARIAE .+. AY KAPAYAPAAN SA AKING BANAL NA KAHARIAN AT BUHAY NA WALANG KATAPUSAN ANG TUWA AT KAGALAKAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT MGA ESPIRITO, NA AKING MGA ANGHEL AT ANAK NA MINAMAHAL SA KALANGITAN NA WALANG HANGGANAN ANG BANAL NA KALUWALHATIAN…. ABBA GINOONG MARIAE .+. AY AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO AT KALOOBAN NA WALANG KARUNGIS-DUNGIS, NA PINAGMULAN NG AKING IBUHOS AT DUMALOY SA BUONG MUNDO ANG AKING MGA BIYAYA AT AWA NA BUMUKAL SA AKING BANAL NA PAG-IBIG NA WALANG HANGGANAN…. ABBA GINOONG MARIAE .+. AY AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO, NA KAUTUSAN KO NG AKING ITURO AT IPAGKALOOB SA MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO!!! NA DAPAT NINYONG PAGSALUSALUHAN SA ARAW-ARAW ANG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAG-UTOS AT NAGSASALITA SA AKIN; AT ITO ANG SUSI SA AKING BANAL NA KAHARIAN, ANG BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANAN AT WALANG KATAPUSAN ANG BANAL NA KALUWALHATIAN, NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT KALIGTASAN NA AKING ITINURO SA MGA TAO PARA SA BUONG MUNDO!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
E
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG HARI NG KAPAYAPAAN NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO, NA WALANG HANGGANAN ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG AT KAPANGYARIHAN…. AKO ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA AKING IISANG KATAWANG TAO AT NAGSALITA ANG AKING IISANG TINIG SA KATAWANG LUPA NG SANTO HESUKRISTO, NA AKING ANAK NA MINAMAHAL AT PRINSIPE NG KAPAYAPAAN…. MAKIKITA NINYO AT MALALAMAN SA KASULATANG ITO ANG MGA KASALANANG MURTAL NA AKING IPINAGBAWAL, NA DAPAT NINYONG IWASAN AT HUWAG GAWAIN ANG ANUMANG URI NG MGA KASALANAN, SAPAGKAT ANG MGA GAWANG KASALANAN AY SALUNGAT AT LABAG SA BATAS NG AKING TUNAY NA KAUTUSAN!!! ITO AY AKING BANAL NA SALITA AT KASULATAN NA NAKATATAK SA AKLAT NG KAUTUSAN NA NAGBIGAY LIWANAG SA PANINGIN, PANDINIG, AT PAG-IISIP NG MGA TAONG TUMANGGAP NG PAGTUTUWID SA TAMANG PANANAMPALATAYA AT SA TUNAY NA KALINISAN, NA ITINUTURO NG AKING BANAL NA SALITA AT KASULATANG ITO, NA MABUTING BANTAY AT GABAY SA BAWAT INYONG MGA KINAROROONAN AT BATAS NA NAGPAPAALA-ALA SA ARAW-ARAW, NA KAYO’Y INAAWAT AT PINIPIGILAN NA HUWAG GAWAIN ANG ANUMANG URI NG MGA KASALANAN…. ( 1. ) HUWAG MONG ITATATWA, O IPAGLILIHIM ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. ( 2. ) HUWAG MONG SASAMBAHIN AT TATAWAGING DEUS AMA ANG IBANG PANGALAN NA HINDI KO NAMAN PANGALAN; SAPAGKAT WALANG IBANG PANGALAN NG DEUS AMA, MALIBAN SA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO NA WALANG HANGGANAN!!! ( 3. ) HUWAG MONG GAGAMITIN SA PANGANGALAKAL NG SALAPI, O SA PAGHAHANAP BUHAY ANG AKING BANAL NA SALITA AT KAUTUSAN…. ( 4. ) HUWAG MONG KIKILALANING DIYOS ANG KATAWANG LUPA NG KAHIT NA SINUMANG TAO, SAPAGKAT AKOY IISANG BANAL NA ESPIRITO NA WALANG KAMATAYAN AT WALANG HANGGANAN ANG AKING KAPANGYARIHAN NA IISANG DEUS AMA!!! ( 5. ) HUWAG KANG SASAMBA SA MGA REBULTO, O SA ANUMANG LARAWAN NA GINAWA LAMANG NG TAO, AT HUWAG MO RING LULUHURAN, O SASAMBAHIN ANG PATAY, O ANUMANG URI NG MGA DIYOS DIYUSAN. ( 6. ) HUWAG KANG PAPATAY. ( 7. ) HUWAG KANG MANGANGALUNYA, O MAKIKIPAGTALIK SA HINDI MO ASAWA. ( 8. ) HUWAG MONG IIMBUTIN, O AAGAWIN ANG ANUMANG BAGAY NA HINDI MO NAMAN PAG-AARI. ( 9. ) HUWAG KANG MAGNANAKAW. ( 10. ) HUWAG KANG SASAKSI SA WALANG KATOTOHANAN, AT HUWAG MO RING PAGBIBINTANGAN ANG IYONG KAPWA TAO KUNG WALA KA NAMANG EBIDENSYA, O SAPAT NA KATIBAYAN. ( 11. ) HUWAG KANG MAG-AASAWA NG HIGIT SA ISA HABANG BUHAY PA ANG IYONG ASAWA, AT SUMASAILALIM PA SA KAPANGYARIHAN NG BATAS ANG INYONG PAGSASAMA. ( 12. ) HUWAG MONG ISUSULONG SA MASAMANG LAYUNIN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA, AT HUWAG MO RING GAGAMITIN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA SA PAGGAWA NG HATOL NA HINDI MAKATARUNGAN…. AT SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! ANG SINUMANG TAONG HUMINGI NG TULONG SA AKIN AT TUMAWAG NG PAULIT-ULIT, NA KAYO’Y AKING ILIGTAS AT IPAG-ADYA SA MGA SPIRITO NG SAKIT NA KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA NG MGA TAO, AT SA PAGHIHIRAP NA TUMATAHAK SA BUONG MUNDO... ANG SINUMANG MAGHANGAD NA MABUHAY SA PANSARILI NINYONG KALIGTASAN, NA KAYO’Y TUMATAWAG SA AKIN NG PAULIT-ULIT AT HUMIHINGI NG TULONG, NA KAYO’Y AKING ILIGTAS AT IPAG-ADYA SA MGA SPIRITO NG SAKIT NA WALANG LUNAS AT SA PAGHIHIRAP NA TUMATAHAK SA BUONG MUNDO; LALO KAYONG MAPAPAHAMAK AT KAKAPIT SA INYONG BAWAT KATAWANG LUPA ANG SAKIT AT PAGHIHIRAP NA WALANG LUNAS AT KAGAMUTAN! SAPAGKAT SINUSUWAY NINYO AT NILALABAG ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. SUBALIT KUNG KAYO’Y NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN, AT PAGKATAPOS NINYONG MAGSISI NG MATAIMTIM AY GINAWA NINYO ANG TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KALOOBAN; NA KAYO’Y NAKALUHOD AT NANANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SA IISANG PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SINASABI KO SA INYO, AT SA MGA TAO SA BUONG MUNDO ANG BANAL NA KATOTOHANAN!!! KAYO AY AKING ILILIGTAS AT KAAAWAAN; AT HINDI KO PABABAYAANG MAPAHAMAK ANG INYONG BAWAT MGA KALULUWA!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO .+. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG TRINIDAD SANCTISSIMA .+. NA IISANG DEUS ESPIRITO NA WALANG HANGGANAN ANG AKING BANAL NA PAG-IBIG AT KAPANGYARIHAN…. AKO ANG ELOHIM .+. NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA ANG NAGSALITA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA AT IISANG DEUS INA, NA AKING BANAL NA SALITA AT DEUS ESPIRITO NA IISA ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG DEUS AMA AT IISANG DEUS INA, NA AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO, NA WALANG HANGGANAN ANG AKING AWA AT BANAL NA KAPANGYARIHAN; AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT INA NG AWA NA IISANG DEUS ESPIRITO; AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG TINIG NA NAGSALITA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA, NA LUMUKLOK SA IISANG KATAWANG LUPA NA AKING KAANYUAN AT KATAWANG TAO NG SANTO HESUKRISTO, NA NAG-UTOS AT NAGSALITA PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN ANG AKING TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN, NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
I
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ISANG MABUTING PAALAALA AT TAWAG NG BANAL NA KASULATAN SA LAHAT NG URI NG PANANAMPALATAYA, LALO NAT SA MGA TAONG NAGSASABING MAYROON SILANG TUNAY NA PAGKILALA AT PANANALIG SA KRISTO HESUS…. PAKINGGAN NINYONG MABUTI ANG IISANG TINIG AT SALITA NG BANAL NA ESPIRITO SA KASULATANG ITO, AT MAPAYAPANG UNAWAIN ANG PAGBASA UPANG MAKITA NINYO ANG TUNAY NA MENSAHE NA NAGBIBIGAY NG LIWANAG AT KALIGTASAN SA MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. NANG MAGKAROON NG PAGTATALO SA IBA’T IBANG PAHAYAG NG RELIHIYON, O SA BAWAT KAALAMAN SA USAPING PANANAMPALATAYA NG MGA TAO SA BUONG MUNDO; AY BIGLANG DUMATING AT NAMAGITAN SA KANILANG KALAGITNAAN ANG TUNAY NA KRISTO HESUS AT NAGSALITA NA PUSPOS NG BANAL NA ESPIRITO, AT SINABI ANG MGA KATAGANG ITO!!! WALANG MAAARING MAKARATING, O MAKAPASOK SA BANAL NA KAHARIAN SA LANGIT NA KINAROROONAN NG AKING IISANG DEUS AMA, KUNG HINDI KAYO SUSUNOD AT MAG- DARAAN SA AKIN SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ANG SINUMANG TAO DITO SA MUNDO, NA NAGHAHAYAG AT NAGSASABI NA MAYROON SIYANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA; SUBALIT ANG KANIYANG KATURUAN AT MGA GINAGAWA AY PAGLABAN AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. SINASABI KO SA INYONG LAHAT AT SA BUONG MUNDO ANG PAWANG KATOTOHANAN!!! NA ANG MGA TAONG KAGAYA NILA’Y MAPAGPAIMBABAW AT SILA’Y PURO MGA SINUNGALING; AT MAGPAKAILAN PA MAN ANG KANILANG BAWAT MGA KALULUWA’Y HINDI MAAARING MAKAPASOK, O MAKARATING SA BANAL NA KALANGITAN SA KAHARIAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA MGA TAONG NAGBAGONG BUHAY NA PINAGSISIHAN NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN; NA TUMANGGAP NG BANAL NA PANALANGIN SA TAMANG PAGSUNOD AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NA IPINAG- KALOOB NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. IBINIBIGAY KO SA INYONG BAWAT MGA KALULUWA ANG KALIGTASAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN SA LAHAT NG INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN; AT ANG BUHAY SA AKING KAHARIAN SA BANAL NA KALANGITAN NA WALANG KATAPUSAN AT WALANG HANGGANANG KALUWALHATIAN…. GANITONG PUMANAOG AT TUMAPAK SA LUPA ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, NG AKOY LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG TUNAY NA KRISTO HESUS NA AKING PINAG-UTUSAN…. AT IPINAGKALOOB KO SA PUSO NG KRISTO ANG MABUTING LAYUNIN AT KAPAMAHALAAN SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KALOOBAN…. AT BANAL NA KAUTUSAN KO SA KRISTO HESUS PARA SA BUONG MUNDO, NA ANG MGA TAO’Y AKAYIN AT ILAPIT SA AKIN; IBIGAY SA KANILA AT ITURO ANG TAMANG PAGTAWAG SA AKIN AT BANAL NA PANALANGIN SA MAPAYAPANG PAGHAHAYAG NG AKING BANAL NA SALITA; AT IPAGKALOOB ITO SA KANILANG LAHAT, SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, NA WALANG SAPILITAN SA MALAYA NILANG PAG-IISIP AT KALOOBAN…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA, AKO ANG ELOHIM ANG LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB….+…. AT NARITO ANG AKING BANAL NA KAUTUSAN AT KALOOBAN NA TINANGGAP NG AKING ANAK NA MINAMAHAL, AT NAGSALITA ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN ANG KRISTO HESUS NA AKING ANAK NA MAHAL; AT SINABI ANG BANAL NA SALITANG ITO!!! ITO ANG BANAL NA PANALANGIN NA AKING TINUTUKOY AT IPINAGKALOOB NG AKING ITURO ANG TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA IISANG PANGALAN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
O
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ITO ANG BANAL NA SALITA AT BENDISYON NG KRISTO HESUS NA NILINAW AT IPINALIWANAG SA MGA TAO NG IBIGAY ANG BASBAS NG KAPATAWARAN SA MGA NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. MATUWID AT TAMA ANG KATUWIRAN NG MGA TAONG NAGBAGONG BUHAY AT PINAGSISIHAN NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN; SUBALIT HINDI SAPAT NA SUKATAN ANG TAMANG KATUWIRAN AT PAGBABAGONG BUHAY NG TAO PARA SA KALIGTASAN NG KALULUWA! KUNG ANG INYONG PAGBABASIHAN AY PAGBABAGONG BUHAY LAMANG AT PAGSISISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN! SAPAGKAT KUNG IYAN LAMANG ANG INYONG IKAKATUWIRAN SA AKIN; ANG LAHAT NG INYONG MABUBUTING GINAWA AY AKING BINABALIWALA AT IYAN AY WALANG KABULUHAN SA AKIN!!! KUNG HINDI NINYO KAYANG TANGGAPIN ANG TUNAY NA PAGTUTUWID AT PAGSUNOD SA TAMANG PANANAMPALATAYA NA AKING ITINURO, NA AKO'Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ITO LAMANG ANG SUSI NG TUNAY NA KALIGTASAN; AT IISA ANG BASBAS NG KAPATAWARAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAONG NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AT KATULAD RIN NG AKING TINURAN SA UNANG KASULATAN NA AKING INIHAYAG AT PINATUNAYAN; ITO ANG SUSI SA PINTUAN NG BANAL NA KALANGITAN NA AKING IPINAGKALOOB PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT BUHAY SA LANGIT NA WALANG HANGGANANG KALUWALHATIAN!!! SUSI ANG AKING IISANG BANAL NA PANGALAN AT KAUTUSAN, DEUS AMA ELOHIM AT ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG TINIG AT BANAL NA ESPIRITO NG IISANG DEUS AMA, NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA AKING KATAWANG LUPA SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG SANTO HESUKRISTO…. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. AY IISANG PANALANGIN NA WALANG KARUNGIS DUNGIS AT KABANAL-BANALAN NA AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO; NA NAGDADALISAY AT TANGLAW NA NAGBIBIGAY LIWANAG SA MGA KALULUWA AT MGA TAONG NASA KADILIMAN! NA NAG-AAKAY SA KALINIS LINISAN AT TUNAY NA PAGBABAGO NA NAGHAHATID NG BUHAY NA PAG-ASA AT PAGKAKAISA SA PAGGAWA NG TAMA AT MGA KABUTIHAN…. NA NAGTATANIM SA PUSO'T ISIPAN NG PAGMAMAHAL NA WALANG BATIK NG KASALANAN…. NA NAGBUBUNGA NG KAPAYAPAAN AT PINAG-AANIHAN NG KALIGTASAN NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT MGA TAO PARA SA BUONG MUNDO…. DEUS AMA ELOHIM AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO ANG TUNAY NA NAKAPAGKAKALAG SA GAPOS AT TALI NG KASALANAN! AT NAKAPAGLILINIS SA MARUMING PAG-IISIP, SA PUSO'T KALULUWA NG MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA AKIN…. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO AY BAUTISMO SA APOY NA AKING IBINASBAS SA BUONG MUNDO PARA SA KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN! AKO RIN ANG ELOHIM .+. ANG BANAL NA AMA'T INA NG AWA NA LAGING SAKLOLO NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS INA ABBA GINOONG MARIAE .+. AKO ANG ELOHIM ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG DEUS AMA AT DEUS INA NA IISA!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMANG MAKAPANGYARIHAN AT WALANG HANGGANAN; IISA ANG AKING TINIG AT BANAL ANG PANALANGIN NA AKING SALITA AT DEUS ESPIRITO NA LAGING SUMASAKLOLO ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG TUNAY NA MEDIKO AT LUNAS NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA NG MGA TAO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG TRINIDAD SANCTISSIMA NA IISA; AKO'Y LUMUKLOK AT NAGSALITA SA BANAL NA PUSO NG KRISTO HESUS NA AKING ANAK NA MINAMAHAL!!! AT AKO'Y NAGPAKILALA NA IISANG DEUS AMA, IISANG DEUS INA, AT IISANG DEUS ANAK SA AKING IISANG KAANYUAN NA KATAWANG TAO NG KRISTO HESUS NA NILUKLUKAN KO AT TRONO NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS ESPIRITO ANG TUNAY NA IISANG DEUS AMA AT IISANG DEUS INA NG LAHAT NG MGA BANSA…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG TINIG NG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA NG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN SA MALINIS NA PUSO NG KRISTO HESUS NA AKING KATAWANG LUPA SA IISANG KALOOBAN AT KAANYUAN NG AKING ANAK NA MINAMAHAL; NA NAGBIGAY LIWANAG SA MGA TAO AT NAGTURO NG AKING BANAL NA SALITA!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG TRINIDAD SANCTISSIMA AT ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISA; SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG KRISTO HESUS, AKO ANG LUMUKLOK AT NAGSALITA ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS NA TOTOO!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO AT DEUS AMA NA TOTOO, SA AKING KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG SANTO HESUKRISTO NA TAONG TOTOO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG DEUS AMA SANCTISSIMO NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG TRINIDAD SANCTISSIMA ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISA…. AT IPINAGKALOOB KO SA MGA KALULUWA ANG BANAL NA KALUWALHATIAN NG BUHAY SA KALANGITAN MULA SA AKING BANAL NA PAG-IBIG AT AWA NA WALANG HANGGANAN!!! AT ITO'Y AKING ITINURO SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT MULING NAGWIKA ANG KRISTO HESUS NA NAGLILIWANAG ANG BANAL NA SALITA NA ITINURO AT IPINAMIGAY SA MGA TAO, SA PAMAMAGITAN NG LIHAM AT KASULATANG ITO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. ANG PAGTITIWALA AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA NA INYONG MAIBIBIGAY NG BUONG KATAPATAN ANG PAGSUNOD SA AKIN; ITO'Y SA PAMAMAGITAN NG PAGTUTUWID SA TAMANG PANANAMPALATAYA, SA PAGSUNOD SA AKING BANAL NA IPINAG-UTOS NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT SA TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO'Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SAPAGKAT ITO LAMANG ANG SUSI NG KALANGITAN MAGPAKAILAN PA MAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAONG NAGSISI NG MATAIMTIM SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AT GANITO ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA AT TAMANG PAGSUNOD SA AKIN NA DAPAT NINYONG ISAGAWA AT GAMPANAN SA ARAW-ARAW KUNG TALAGANG KAYO'Y TUNAY NA SUMASAMPALATAYA AT MGA LUMULUHOD SA AKIN!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. MGA KAPATID, SA PANAHON NGAYON NG BANAL NA PAGHUHUKOM…. SA NGALAN NG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN; TAYONG LAHAT AY TINATAWAG NG KRISTO HESUS AT MAY PAANYAYA NA DAPAT LAMANG SUMUNOD AT SUMAMPALATAYA!!! MAGBIGAY AT MAKIISA ANG PUSONG MAPALAD NA TUMANGGAP NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO AT IPAMAHAGI SA MGA TAO PARA SA IKABUBUTI AT KALIGTASAN NG LAHAT….
U
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. BUKOD SA IBA PANG IPINAGLIHIM AT MGA ITINAGO NI ROMAN; AY PINAG-USAPAN RIN AT TINALAKAY SA KASULATANG ITO ANG PAGSUNOD AT PANANAMPALATAYA NI NOÈ SA IISANG DEUS AMA!!! AT ANG KAUTUSAN NG IISANG DEUS AMA NA IBINIGAY AT TINANGGAP NI MOISES…. PWEDE ITONG BASAHIN NG KAHIT NA SINUMANG TAO AT NG MALAMAN NINYO ANG TUNAY NA SINASABI NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO, NA TINANGGAP KO AT IPINARARATING SA AKING MGA KAPATID ANG MGA MENSAHE AT SA BUONG MUNDO…. DEAR KUYA, MAHALAGANG MALAMAN NG MGA TAO ANG BUONG KATOTOHANAN!!! SAPAGKAT ANG SINASABI MONG BIBLIYA AY PUNONG PUNO NG PAGLILIHIM AT PAGTATALO NA SIYANG NAGLAYO SA MGA TAO UPANG HUWAG SILANG MAKALAPIT, O HINDI KUMILALA SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. AT SANG-AYON SA AKLAT NG KAUTUSAN, O AKLAT NG UTUS…. NOONG UNANG PANAHON SA PANAHON NI NOÈ, SI NOÈ ANG KRISTO NA ISINUGO NG IISANG DEUS AMA; AT SI NOÈ RIN ANG IISANG KATAWANG LUPA NG BANAL NA ESPIRITO SA PAMAMAGITAN ITO NG BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SI NOÈ ANG IISANG TAO AT KRISTO NA TAGAPAGSALITA NA NILUKLUKAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NOONG UNANG PANAHON SA KAPANAHUNAN NI NOÈ!!! ITO AY ISA SA AKING MGA PATOTOO AT KATIBAYAN NA NAGPAPATUNAY SA BUONG MUNDO NA SI ROMAN AY GUMAWA NG MGA LIHIM SA AKLAT NA BIBLIYA AT QURAN. AT GANITO ANG NANGYARI SA NAKALIPAS AT MGA NAGDAAN; NOONG UNANG PANAHON SA PASIMULA NI ROMAN NG GAWAIN NIYA ANG MGA KASALANAN; GINAWA NIYANG HATIIN SA DALAWANG BAHAGI ANG TUNAY NA KASULATAN SA AKLAT NG KAUTUSAN, O AKLAT NG UTUS…. ANG KANIYANG UNANG GINAWANG KASALANAN AY ITINAGO NI ROMAN SA MGA TAO AT IPINAGLIHIM SA BUONG MUNDO ANG TUNAY NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ANG TUNAY NA ITINURO NI NOÈ, NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SAPAGKAT ITO ANG BANAL NA ESPIRITO AT SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA TINANGGAP NI NOÈ NG BUONG PUSO, BUONG KALULUWA, BUONG BUHAY, AT BUONG PAG-IISIP…. GANITONG SUMAMPALATAYA SI NOÈ AT SUMUNOD NA WALANG PAG-AALINLANGAN SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG ELOHIM LAMANG AT WALA NANG IBA PA NA IISANG DEUS AMA ANG KINILALA NI NOÈ!!! SANG-AYON SA KASULATAN AT BANAL NA SALITA SA AKLAT NG UTUS…. AT GANITO RIN ANG PATOTOO NG MAGSALITA ANG KRISTO HESUS SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA MAKIKITA NINYO AT MARIRINIG SA KASULATANG ITO NA AKING HINANGO AT SINIPI SA BANAL NA AKLAT NG UTUS…. AT ITO ANG SINABI NG KRISTO HESUS NG MAPUSPOS NG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PASIMULA, SA KAUNA-UNAHANG PASIMULA SA AKING PAGLALANG NG AKING NILIKHA ANG LANGIT AT LUPA ANG PANGALANG MARIAE, O ABBA GINOONG MARIAE .+. AY TRINIDAD SANCTISSIMA NA AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISA!!! NA AKING IPINANGALAN SA KATAWANG LUPA NG IISANG BABAE NA AKING ITINANGI AT BUKOD NA PINAGPALA SA LAHAT NG MGA BABAE, MARIAE…. MARIAE AY AKING SALITA AT BANAL NA PANGALAN NA WALANG KARUNGISDUNGIS…. MARIAE ANG TUNAY AT MAHAL NA INA, NA KINILALA NG KRISTO HESUS…. MARIAE ANG UNANG PANGALAN NG IISANG BABAE NA AKING ITINATAK SA LANGIT…. ITO ANG KATOTOHANAN AT LIWANAG NG BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG UTUS…. KAYA NGA; AKING KAPATID NA PANGANAY ANG SULAT KO SA INYO AY HINDI NAGBUHAT SA SARILI KONG PAG-IISIP AT KALOOBAN!!! AT ITO’Y PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO, NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA KASULATAN SA AKLAT NG UTUS…. AT KABILANG SA TAO, AKO NAMAN NGAYON ANG MAGTATANONG SA INYO AT SA BUONG MUNDO!!! BAKIT SA INYONG BIBLIYA NA KINIKILALA NINYONG BANAL AY INILIHIM AT ITINAGO SA PANGALANG YAHWEH ANG TUNAY NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ? ANONG MABUTI NINYONG IDADAHILAN KUNG ANG TUNAY NA DEUS AT IISANG AMA’Y IPINAGLILIHIM NINYO AT ITINATAGO SA MGA TAO ANG TUNAY AT BANAL NA PANGALAN? KUNG GANITO NINYONG SINASANG-AYUNAN ANG KASULATAN NI ROMAN SA KANIYANG BIBLIYA; SAMAKATUWID KAYONG LAHAT AY KANIYANG MGA KAMPON AT MGA BIHAG NI ROMAN ANG INYONG BAWAT PAG-IISIP AT KALULUWA! AT NARITO PA ANG KASAMAHAN NG BANAL NA SALITA AT KASULATAN SA AKLAT NG UTUS, NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA AKING SINASAKSIHAN PARA SA INYONG LAHAT AT SA BUONG MUNDO…. KUNG SINABI NG KASULATAN NI ROMAN SA AKLAT NA BIBLIYA ANG KASAYSAYAN NI NOÈ NA SIYA NINYONG NAKITA AT SINASANG-AYUNAN… NOONG UNANG PANAHON SA PANAHON NI NOÈ, ITO NAMAN ANG SINABI NG BANAL NA KASULATAN SA AKLAT NG KAUTUSAN!!! NA NILIPOL AT BINURA ANG MGA TAO SA BUONG MUNDO, SA PAMAMAGITAN NG MALAKAS NA PAGKILOS NG MGA ESPIRITO NG APAT NA ELEMENTO; AT ANG TINUKOY SA AKLAT NG KAUTUSAN…. TUBIG, HANGIN, APOY, AT LUPA!!! KASAMA DITO NA TINUTUKOY AT SINABI SA AKLAT NG KAUTUSAN O AKLAT NG UTUS…. ANG PAGPUTOK NG MGA BULKAN, MALALAKAS NA KIDLAT AT KULOG NA TUMATAMA SA MGA NASA LUPA, O MAGING SA KARAGATAN MAN!!! AT KAISANG KUMILOS ANG MGA ESPIRITO NG MGA BITUIN, TALA O KRUS NA BITUIN, BULALAKAW, BAHAGHARI, ALAPAAP, ARAW AT BUWAN…. AT NAGUNAW ANG BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG TUBIG AT MALAKAS NA PAGBUHOS NG ULAN MULA SA ITAAS NG KALAWAKAN AT KARAGATAN SA LOOB NG APATNAPUNG ARAW AT APATNAPUNG GABI…. GANITO ANG TUNAY NA PANGYAYARI NG GUNAWIN ANG BUONG MUNDO NOONG UNANG PANAHON SA KASAYSAYAN NI NOÈ, NA NAKATATAK ANG BANAL NA SALITA SA AKLAT NG UTUS…. AT ITO PA ANG ISA NA GUSTO KONG LIWANAGIN AT SABIHIN SA IYO BILANG AKO’Y TAO, OH LALAKING KAGILIWGILIW; BAKIT SINASABI MONG KAUTUSAN NI MOISES ANG SAMPUNG UTOS NI ROMAN NA KANIYANG IPINALIT SA TUNAY NA KAUTUSAN NG ITAGO NI ROMAN AT IPAGLIHIM SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO ANG TATLONG BANAL NA UTOS NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. KAGAYA NG SINABI KO SA IYO AT IPINAKITA SA PAMAMAGITAN NG SULAT PARA SA BUONG MUNDO!!! NA MAGKAIBA ANG IBIG SABIHIN NG SALITANG IPINAG- UTOS KAYSA SALITANG MAY KALAKIP NA “HUWAG” SAPAGKAT KAPAG SINABI SA IYO NG KASULATAN NA HUWAG KANG PAPATAY, O DI KAYA’Y HUWAG KANG MANGANGALUNYA! MALIWANAG ANG SINABI SA INYO NG KASULATAN NA KAYO’Y PINAGBABAWALAN AT HINDI KAYO PINAG-UUTUSAN; SAPAGKAT KAPAG GINAWA MO ANG MGA IDINAGDAG NI ROMAN SA TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! KAPAG IKAW AY PUMATAY, O DI KAYA’Y IKAW AY NANGALUNYA; MALIWANAG NA NILABAG MO ANG BATAS NG KAUTUSAN AT GINAWA NINYO ANG KASALANANG MURTAL NA IDINAGDAG NI ROMAN SA TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. KAYA NGA; NANG GAWAIN NI ROMAN ANG MGA KASALANAN AT IPAGLIHIM NIYA ANG TUNAY AT TAMANG KAUTUSAN; ANG MGA TAO SA BUONG MUNDO AY NAPAGLALANGAN NI ROMAN AT NAKAGAWA NG MGA KASALANAN! NA DAPAT LAMANG PAGSISIHAN NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, AT ITUWID ANG PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW ABBA GINOONG MARIAE .+. GANITO AKING MGA KAPATID ANG TUNAY AT BANAL NA PANALANGIN; ANG KAUTUSAN NA DAPAT NATING SUNDIN AT TAYO’Y MAGKAISANG SUMAMPALATAYA NA WALANG PAG-AALINLANGAN, NA ATING TANGGAPIN AT PATULUYIN SA BAWAT ATING BUONG PUSO, BUONG PAG-IISIP, BUONG BUHAY, AT BUONG KALULUWA!!! SAPAGKAT ITO ANG PANAHON NG BANAL NA PAGHUHUKOM NA ITINAKDA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT NGAYON RIN ANG NAPAKAGANDANG PAGKAKATAON NA IBINIBIGAY SA ATIN ANG KALIGTASAN AT ITO’Y IPINAGKALOOB SA BUONG MUNDO PARA SA ATING LAHAT…. AT SA MGA TAONG MAY PUWANG SA PUSO ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA; BAGO NATIN IPAGPATULOY ANG PAGBASA, TAYO MUNANG MAGKAISA AT MAGSALUSALO SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. PAGKATAPOS NATING MANALANGIN AY PWEDE NATING IPAGPATULOY NA MAPAYAPA LAMANG ANG PAGBASA…. SANG-AYON SA BANAL NA SALITA AT KASULATAN SA AKLAT NG UTUS NA SUMAKSI AT NAGPAPATUNAY NA HUWAD ANG SAMPUNG UTOS NI ROMAN, NA INYONG KINILALA AT PINAPANIWALAAN NG MGA TAO DITO SA MUNDO; NA NAGBUHAT ANG SAMPUNG UTOS KAY MOISES NA IPINAG-UTOS NG DIYOS, DAHIL SA NAKITA NINYO SA MGA KASULATAN AT KASAYSAYAN NA ITINATAK NI ROMAN SA KANIYANG AKLAT NA BIBLIYA… ITO ANG KATOTOHANAN AT BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA NAGBIGAY LIWANAG TUNGKOL SA TUNAY NA KAUTUSAN NA TINANGGAP NI MOISES AT NI NOÈ, NA IPINAGKALOOB SA ATING LAHAT ANG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. AT NGAYON AY BALIKAN NATIN ANG ATING TINALAKAY AT PINAG-USAPAN TUNGKOL SA SALITANG MAY KALAKIP NA “HUWAG” NA ITINURO NG BANAL NA SALITA SA AKLAT NG KAUTUSAN AT SINABING MALAKI ANG PAGKAKAIBA NG SALITANG MAY KASAMANG “HUWAG” KAYSA IPINAG-UTOS!!! SAPAGKAT ANG SALITANG “HUWAG” IYAN AY WALANG KALAKIP NA MGA GAWA! NA ANG IBIG SABIHIN NIYAN AY PATAY ANG IYONG PANANAMPALATAYA SAPAGKAT WALA KA NAMANG GINAWA! SAMAKATUWID AY NALAMAN MO LAMANG ANG MGA BAGAY NA KASALANAN SANG-AYON SA KAKAYAHAN NG IYONG TALINO SA ABOT LAMANG NG INYONG MGA SINALIKSIK AT PINAG-ARALAN BUHAT SA AKLAT NA BIBLIYA, O DI KAYA’Y SA QURAN NA AKLAT DIN NAMAN NI ROMAN! ITO ANG TAMANG PALIWANAG NA ITINURO NG BANAL NA SALITA SA AKLAT NG UTUS NA NAGWIKA AT SINABING HINDI KABILANG SA BANAL NA KAUTUSAN ANG SALITANG MAY KASAMANG “HUWAG” SAPAGKAT ANG SALITANG HUWAG AY WALANG KALAKIP NA GAWA AT IYAN AY KABILANG SA PATAY NA PANANAMPALATAYA! ITO’Y ISANG KATIBAYAN NA NAGPATUNAY NA BINAGO AT PINALITAN NI ROMAN ANG TUNAY AT BANAL NA TATLONG KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO’Y KANIYANG ITINAGO SA PAMAMAGITAN NG QURAN AT BIBLIYA! SILA ANG DALAWANG AKLAT NA PINAKANG MALALIM NA LIHIM NI ROMAN… DAHIL SI ROMAN AY ISANG TAONG MATIMTIMAN AT MATALINO, SA KANIYANG PAMUMUNO NOONG UNANG PANAHON, GINAMIT NI ROMAN ANG KANIYANG TALINO AT KAPANGYARIHAN SA PAMAMAGITAN NG MGA ITINATAK NIYANG KASAYSAYAN SA MGA LIBRONG IKINALAT NIYA SA BUONG MUNDO, NA SINASALIKSIK AT PINAG-AARALAN LALO PA’T SA MATAAS NA ANTAS NG MGA PAARALAN! NA KANIYANG BINAGO AT PINALITAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN SA MGA AKLAT NA KINIKILALA AT IGINAGALANG NG MGA TAO SA BUONG MUNDO… LALO NA ANG DALAWANG AKLAT NA PINAKA MATIMTIMAN AT PINAKA MALALIM NA LIHIM NI ROMAN; NA KUNG TAWAGIN AT TURAN QURAN AT BIBLIYA! SILA ANG DALAWANG ULO NG AKLAT NA SA UNANG PASIMULA AY IISA ANG PUNONG GUMAWA AT UTAK! KAYA NGA; NAGAWA NI ROMAN NA BIHAGIN ANG PAG-IISIP AT KALULUWA NG MGA TAO DITO SA BUONG MUNDO… AT SINABI RIN ITO NG BANAL NA SALITA AT KASULATAN NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. NA NAPUSPOS NG LIWANAG AT KABANALAN ANG KRISTO HESUS NG LUMUKLOK AT MAGSALITA ANG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SINABI ANG BANAL NA SALITA AT MGA KATAGANG ITO!!! ANG KATALINUHANG TAGLAY NG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA MUNDO AY ISANG KAMANGMANGAN LAMANG SA AKING PANINGIN; SAPAGKAT KAYONG LAHAT AY NAALIPIN NG KASULATAN SA MGA LIBRO NI ROMAN NA KANIYANG BINAGO AT PINALITAN ANG TUNAY NA KASAYSAYAN; AT HIGIT SA LAHAT ANG BIBLIYA AT QURAN NA KANIYANG PINAKA MATALINO AT PINAKA MATIMTIMANG PARAAN, NA GINAMIT NI ROMAN UPANG MABIHAG ANG MGA KALULUWA AT PAG-IISIP NG MGA TAO SA BUONG MUNDO! AT GANITO RING SINABI NG KRISTO HESUS SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NG ANG KRISTO HESUS AY MAKIPAGTALO LABAN SA MGA PANTAS AT MATATALINO, IBINUNYAG NG KRISTO HESUS ANG ISANG PANGALANG LIHIM AT ITINURO SA MGA TAO NG MAKILALA SIYA SA BUONG MUNDO, AT SINABI NG KRISTO HESUS NA SI ROMAN ANG ISANG PANGALANG IPINAGLIHIM; SIYA’Y ISANG MATALINONG TAO, PANTAS AT MATIMTIMAN; SI ROMAN ANG TUNAY NA PINAGMULAN AT LIHIM NA PUNO NG MGA SIYENTIPIKO, ROMANO, AT MGA KATOLIKO; AT SI ROMAN DIN ANG UTAK NA IPINAGLIHIM AT PUNO NG MGA URTODOX AT MGA MUSLIM… O AKING MGA KAPATID NA MINAMAHAL!!! ANG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO NA INYONG NASAKSIHAN AT BINASA…. ITO’Y NAGMULA SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT NILOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA MABUKSAN NGAYON SA PANAHON NG BANAL NA PAGHUHUKOM!!! AT SA NGALAN NG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. TAYONG LAHAT AY TINAWAG NG KRISTO HESUS AT MAY PAANYAYA NA DAPAT LAMANG SUMUNOD AT SUMAMPALATAYA!!! MAGBIGAY AT MAKIISA ANG PUSONG MAPALAD NA TUMANGGAP NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO, AT IPAMAHAGI SA MGA TAO PARA SA IKABUBUTI AT KALIGTASAN NG LAHAT…. MGA KAPATID TAYONG MAGKAISA AT MAGSALUSALO SA IISANG PANANAMPALATAYA AT PANANALIG SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT NARITO ANG BANAL NA KAUTUSAN ANG TUNAY NA IPINAGKALOOB NA NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS…. ITO ANG TUNAY NA PANGALAN SA TAMANG PAGTAWAG SA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA PANALANGIN!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
M
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ISANG MAGANDANG BALITA AT MGA BIYAYANG IBINUHOS SA LUPA, NA INILUWAL NG LANGIT ANG HABAG AT AWA PARA SA LAHAT…. ITO PO ANG TUNAY NA ATING KAILANGAN NA DAPAT NATING TANGGAPIN AT PATULUYIN SA ATING MGA PUSO AT TAHANAN, ALANG-ALANG SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. ITO ANG ISINAGOT AT KATUGUNAN NG IISANG TINIG NG MAGSALITA ANG BANAL NA ESPIRITO NG IISANG DEUS AMA, NA LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG SANTO KRISTO HESUS…. ANG TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN NA PANANAGUTAN NG KAHIT NA SINO PA MAN! NA AMING TINANGGAP NG BUONG PUSO AT INIHAHAYAG NA WALA KAMING PAG-AALINLANGAN, NA HINDI DAPAT TANGGIHAN NG MGA TAONG MAY MABUTING KALOOBAN!!! SAPAGKAT ITO ANG TABAK AT SANDATA NA WALANG HANGGANAN ANG BANAL NA KAPANGYARIHAN, NA KALIGTASAN AT BALUTI SA MGA KALULUWA AT LUPANG KATAWAN, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG IISANG DEUS AMA AT INA NG AWA NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NA LAGING SUMASAKLOLO!!! NA NAGLUWAL NG MGA BIYAYANG IBINUHOS SA LUPA AT SA BUONG MUNDO, SA SIMULA SA KAITAASAN, SA BANAL NA KALANGITAN NA KAHARIAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG ELOHIM .+. NA ATING IISANG DEUS AMA ANG NAGKALOOB NG IISANG BANAL NA ESPIRITO PARA SA ATING LAHAT, ABBA GINOONG MARIAE .+. SINASANG-AYUNAN NG BANAL NA KAUTUSAN ANG MALINIS NA LAYUNIN NA IPINATUTUPAD AT GINAGAWA NG MGA TAO SA ATING KAPWA TAO, NA WALANG PAG-IIMBOT AT BATIK NG KASALANAN! AT SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA KASULATAN NA AMING INIHAHAYAG, WALA AKONG PINIPILING TAO, KAHIT NA MABUTI ANG IYONG UGALI, O MASAMA ANG IYONG KALOOBAN… KAYONG LAHAT AY PANTAY PANTAY SA AKING PANINGIN NA AKING SINUSULATAN, SAPAGKAT TAYONG LAHAT AY MAY PANANAGUTAN SA ISA’T ISA!!! KAHIT SINO’Y PWEDENG MAGBAGONG BUHAY AT ITUWID ANG LAHAT NG PAGKAKAMALI AT PAGSISIHAN NG MATAIMTIM ANG LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN! SAPAGKAT BILANG TAYO’Y MGA TAO, WALANG BANAL NI ISA AT WALANG SINALA SA BUNOT, LAHAT TAYO’Y NAG- KASALA AT NAKAGAWA NG MGA KASALANANG LABAG SA TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. TAYONG LAHAT AY TINAWAG NG KRISTO HESUS SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA ESPIRITO NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA TAYONG LAHAT AY MAGKAISA AT MAGSALUSALO SA IISANG PANANAM- PALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG TUNAY NA ITINURO NG KRISTO HESUS NG IPAGKALOOB ANG IISANG PANGALAN, ANG BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA, AT ANG BANAL NA PANALANGIN…. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. MGA KAPATID, MAPAYAPA NATING IPAGPATULOY ANG IKALAWANG PAGBASA…. ANG BANAL NA KAUTUSAN NA INYONG NAKITA AT NASAKSIHAN SA UNANG PAGBASA, AY IPINAGKALOOB AT ITINURO SA MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA SA BUONG MUNDO…. ANG BANAL NA KAUTUSAN AY ESPIRITO NG BIGLA ITONG DUMATING AT LUMUKOB SA AKIN; NATAGPUAN KO ANG KRISTO SA AKING PUSO AT PAGKATAO; NAKITA KO SA AKING SARILI NA NAKAATANG SA KANANG BALIKAT KO ANG KRUS NG TUNAY NA PAGLILINGKOD NA ISANG TUNGKULIN, AT ITO’Y TINANGGAP KO NA WALA AKONG PAG- AALINLANGAN…. AT NAKAISA KONG TUMANGGAP, MANALANGIN, AT MAGHAYAG SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN NG AMA NAMING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG AKING TUNAY NA KINILALA AT MINAMAHAL NA MGA KAPATID…. AT KAHIT NA KAMI’Y WALANG PAHINTULOT SA INYO SA AMING PAGHAHAYAG NG BANAL NA SALITA NG AMA NAMING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AY PATULOY NAMING IPINAPADALA SA INYO ANG BANAL NA KASULATAN PARA SA KALIGTASAN NG BUONG MUNDO…. ANG AKING PAG- TANGGAP SA BANAL NA KAUTUSAN AT ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG AMING SINUSUNOD AT TUNAY NA IGINAGALANG!!! KAYA NGA, KAMI’Y PATULOY NA NAGHAHAYAG SA PAMAMAGITAN NG SULAT KAHIT NA ITO’Y AYAW NINYO, O GUSTO…. SUBALIT HINDI KO ITO IPINAGPIPILITAN SA INYO NA SUMUNOD KAYO… KATULAD RIN NG MGA GINAWA AT IPINAKITA NG KRISTO HESUS NG TANGGAPIN AT IPAHAYAG SA BUONG MUNDO ANG TUNAY NA KALOOBAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG KRISTO HESUS AY MAPAYAPANG SUMUNOD SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT NAPUSPUS ANG KRISTO HESUS NG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA NAGKALOOB NG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. AT SINABI NG KRISTO HESUS ANG BANAL NA SALITANG ITO; WALA NANG HIHIGIT PA SA AKING TATLONG BANAL NA UTOS!!! ( 1. ) MAHALIN MO AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA AT SUNDIN MO  ANG AKING BANAL NA UTOS NANG HIGIT SA LAHAT AT MAGING KANINO PA MAN. ( 2. ) IGALANG MO ANG IYONG AMA AT INA BILANG AKO ANG NAG-UUTOS ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA.                    ( 3. ) IPANALANGIN MO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY, NA WALA KANG TUTUKUYIN NI SINO MANG PANGALAN SAPAGKAT AKO ANG ELOHIM .+. NA IYONG IISANG DEUS AMA ANG NAKAKAKITA, NAKAKARINIG, AT NAKAKAALAM KUNG SINO ANG DAPAT KONG ILIGTAS AT KAAWAAN. ITO ANG TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA NAKATATAK ANG BANAL NA SALITA AT KASULATAN SA AKLAT NG UTUS…. AT GANITO NG ITURO AT IPAGKALOOB ANG IISANG MALINIS NA PANALANGIN AT ANG TAMANG PAGTAWAG SA BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. MGA KAPATID, MAPAYAPA NATING IPAGPATULOY ANG IKATATLONG PAGBASA…. ITO ANG MGA TINUKOY AT SINABI NG BANAL NA KASULATAN SA AKLAT NG UTUS NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG ELOHIM NA ATING IISANG DEUS AMA ANG NAGWIKA NG BANAL NA SALITANG ITO, AT SINABING KASALANANG MURTAL ANG PAGSUWAY SA MGA IPINAGBAWAL NA MAYROONG KASAMA AT KALAKIP NA SALITANG “HUWAG,” AT MAKIKITA NINYO ANG MGA TINUTUKOY NA ITINATAK NG KASULATANG ITO, SIMULA SA UNANG BILANG HANGGANG IKA-LABINGDALAWA…. AT KAPAG SINUWAY MO ANG MGA SINABI AT TINUKOY SA KASULATANG ITO, NA AKING IPINAKITA SA INYO AT INIHAYAG SA BUONG MUNDO; AY NILABAG MO ANG BATAS NG TUNAY NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ( 1. ) HUWAG MONG ITATATWA, O IPAGLILIHIM ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. ( 2. ) HUWAG MONG SASAMBAHIN AT TATAWAGING DEUS AMA ANG IBANG PANGALAN NA HINDI KO NAMAN PANGALAN; SAPAGKAT WALANG IBANG PANGALAN NG DEUS AMA, MALIBAN SA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO NA WALANG HANGGANAN!!! ( 3. ) HUWAG MONG GAGAMITIN SA PANGANGALAKAL NG SALAPI, O SA PAGHAHANAP BUHAY ANG AKING BANAL NA SALITA AT KAUTUSAN…. ( 4. ) HUWAG MONG KIKILALANING DIYOS ANG KATAWANG LUPA NG KAHIT NA SINUMANG TAO; SAPAGKAT AKOY BANAL NA ESPIRITO NA IISANG DEUS AMA NA WALANG HANGGANAN ANG KAPANGYARIHAN AT WALANG KAMATAYAN!!! ( 5. ) HUWAG KANG SASAMBA SA MGA REBULTO, O SA ANUMANG LARAWAN NA GINAWA LAMANG NG TAO, AT HUWAG MO RING LULUHURAN, O SASAMBAHIN ANG PATAY, O ANUMANG URI NG MGA DIYOS DIYUSAN. ( 6. ) HUWAG KANG PAPATAY. ( 7. ) HUWAG KANG MANGANGALUNYA, O MAKIKIPAGTALIK SA HINDI MO ASAWA. ( 8. ) HUWAG MONG IIMBUTIN, O AAGAWIN ANG ANUMANG BAGAY NA HINDI MO NAMAN PAG-AARI. ( 9. ) HUWAG KANG MAGNANAKAW. ( 10. ) HUWAG KANG SASAKSI SA WALANG KATOTOHANAN, AT HUWAG MO RING PAGBIBINTANGAN ANG IYONG KAPWA TAO KUNG WALA KA NAMANG EBIDENSYA, O SAPAT NA KATIBAYAN. ( 11. ) HUWAG KANG MAG-AASAWA NG HIGIT SA ISA HABANG BUHAY PA ANG IYONG ASAWA, AT SUMASAILALIM PA SA KAPANGYARIHAN NG BATAS ANG INYONG PAGSASAMA. ( 12. ) HUWAG MONG ISUSULONG SA MASAMANG LAYUNIN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA, AT HUWAG MO RING GAGAMITIN ANG KAPANGYARIHAN NG BATAS AT HUSTISYA SA PAGGAWA NG HATOL NA HINDI MAKATARUNGAN…. ITO ANG ISA SA AKING PATOTOO AT KATIBAYAN NA NAGPAPATUNAY NA PINALITAN AT BINAGO NI ROMAN ANG TUNAY AT TATLONG BANAL NA KAUTUSAN, NA BINANGGIT NA RIN AT TINALAKAY SA UNANG KASULATAN NA AKING INIHAYAG…. AT NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS ANG BANAL NA KASULATAN, NA NAGSABING NAPUSPOS ANG KRISTO HESUS NG BANAL NA ESPIRITO NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT NAGSALITA ANG KRISTO HESUS AT SINABI ANG MGA KATAGANG ITO; HINDI KO IBINIBILANG SA UTOS ANG SALITANG MAYROONG KALAKIP NA “HUWAG” KATULAD NG IPINAGBAWAL NA NAKATATAK SA AKLAT NG KAUTUSAN…. NA KAGAYA RIN NG SALITANG ITO!!! HUWAG KANG PAPATAY, O DI KAYA’Y HUWAG KANG MANGANGALUNYA; MALIWANAG SA INYONG PANDINIG ANG SINABI NG BANAL NA KASULATAN NA KAYO’Y PINAGBAWALAN AT HINDI KAYO PINAG-UTUSAN! SAPAGKAT NG IBIGAY SA ATIN AT IPAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG TATLONG BANAL NA KAUTUSAN, AY MAYROONG KALAKIP NA MGA GAWA AT PAGSUNOD SA TAMANG PANANAMPALATAYA…. SUBALIT ANG SALITANG MAY KASAMANG “HUWAG” AY WALANG IPINAKIKITANG PAGSUNOD NA DAPAT MONG GAWAIN, O TUNGKULIN! KAYA NGA, HINDI SIYA PWEDENG IBILANG, O TAWAGING KAUTUSAN!!! AT ANG PANANAMPALATAYA NG SINUMANG TAO NA WALANG KALAKIP NA GAWA SA TAMANG PAGSUNOD SA TUNAY NA KAUTUSAN AY KABILANG SA PATAY; AT NGAYON ANG PANAHON NG MULING PAGKABUHAY NG MGA TAONG WALA SA TAMANG PANANAMPALATAYA, NA TINUKOY AT SINABI SA AKLAT NG KAUTUSAN NA SILA’Y MGA PATAY! NA DAPAT NINYONG TANGGAPIN ANG KATOTOHANAN AT SUMUNOD SA LIWANAG NA ITINUTURO NG BANAL NA SALITA SA KASULATANG ITO, PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. SUBALIT MINAMABUTI AT KAPURIPURI SA KASULATAN NA NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG UTUS ANG SALITANG MAY KALAKIP, O KASAMANG “HUWAG” SAPAGKAT ITO’Y ISANG MABUTING GABAY AT LIWANAG NA NAGTUTURO NG TAMA AT PUMIPIGIL SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, NA DAPAT NINYONG IWASAN AT HUWAG GAWAIN ANG MGA KASALANAN! SAPAGKAT ANG MGA GAWANG KASALANAN AY MAY KATUMBAS NA KABAYARAN… AT ANG ANUMANG URI NG KASALANAN AY LABAG SA BATAS NG TUNAY NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ITO ANG BANAL NA SALITA AT KASULATANG NAKATATAK SA AKLAT NG UTUS, NA ITINURO AT IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA LAHAT NG MGA TAONG NANALIG AT TUNAY NA SUMASAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. KAYO ANG AKING TUNAY NA MGA KAPATID NA MINAMAHAL AT MGA NAGMAMAHAL SA AKIN!!! AT TAYO ANG KINIKILALANG TUNAY NA MGA ANAK NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. KAYO ANG AKING MGA KAPATID NA MAYROONG LIWANAG SA TAMANG PANINGIN AT PAGIISIP, NA NAKAKITA AT TUNAY NA KUMILALA SA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT KAYO RIN ANG AKING MGA KASALO SA BANAL NA PAGKAIN AT MALINIS NA INUMIN SA ARAW-ARAW SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. SA IISANG PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGTAWAG AT TUNAY NA PAGTANGGAP SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NA IPINAGKALOOB NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. MGA KAPATID KO, ANGHEL AT MGA ESPIRITO SAAN MANG PANIG NG MUNDO, IPINAPAALA-ALA KO SA INYONG LAHAT!!! NGAYON ANG PANAHON NG BANAL NA PAGHUHUKOM NA ITINAKDA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA ARAW-ARAW ITO ANG BANAL NA KAUTUSAN; TAYONG MANALANGIN SA IISANG PAGSUNOD AT TUMAWAG SA ATING IISANG DEUS AMA!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
N
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. MASASAKSIHAN NG MGA TAO AT NG BUONG MUNDO ANG KAPANGYARIHAN NG AKING BANAL NA SALITA, AT MARIRINIG SA KALAWAKAN ANG TINIG NG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO NA SUMISIGAW NG MALAKAS SA KALANGITAN, NA PUMANAOG AT TUMAPAK SA LUPA…. AT ANG AKING IISANG TINIG AT SALITA AY BANAL NA ESPIRITO NA NAGKATAWANG TAO, NG AKOY LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG TAO NG SANTO HESUKRISTO, NA NAGBIGAY AT NAGTURO NG AKING TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN, AT NAGPAKILALA SA BUONG MUNDO NA AKO LAMANG ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMANG MAKAPANGYARIHAN AT BANAL NA ESPIRITO NA WALANG HANGGANAN ANG BANAL NA PAG-IBIG AT WALANG KAMATAYAN…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG TUNAY AT BANAL NA PANGALAN NG IISANG DEUS AMA ESPIRITO, NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB….+…. AT SA UNANG PASIMULA NG AKO’Y MAGKATAWANG TAO AT PUMANAOG SA LUPA, ANG KRISTO HESUS AY AKING NILIKHA NA AKING KATAWANG LUPA; AT BANAL NA KALOOBAN KO, NA AKO’Y KUMILALA AT DUMAAN SA SINAPUPUNAN AT KATAWANG LUPA NG AKING MINAMAHAL AT PINAGPALANG INA!!! AT SA AKING KAANYUAN NA KATAWANG LUPA NG KRISTO HESUS; SA AKING PASIMULA NG AKO’Y PUMANAOG AT TUMAPAK SA LUPA!!! AKO’Y KATULAD NG ISANG ANAK, O SANGGOL NA ISINILANG AT INILUWAL NG TAONG TOTOO; NA MAYROON AKONG KINILALANG AMA AT INA NA AKING MINAHAL AT IGINALANG, NAGMAHAL SA AKIN AT NAG-ALAGA, GUMABAY, AT NAGPALAKI SA AKIN SA SIMULA NG AKO’Y SANGGOL AT ISILANG NG AKING MAPAGMAHAL AT HINIRANG NA INA!!! ANG KRISTO HESUS AY AKING KATAWANG LUPA NA ISINILANG AT SANGGOL NA IPINANGANAK NG TAONG TOTOO; NA WALANG NAKAKITAT WALANG NAKAKILALA SA KRISTO HESUS, NA ITO ANG AKING KATAWANG LUPA AT ANAK NA ISINILANG NG TAO…. HANGGANG SA DUMATING SA PANAHON NA AKING ITINAKDA SA KATAWANG LUPA NG AKING ANAK NA MINAMAHAL; AT ANG KRISTO HESUS AY BIGLANG DUMATING NG AKING TINAWAG AT NAGSALITA SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM!!! ANG KRISTO HESUS AY NAG-IISANG MESIAS NA AKING ISINUGO AT ANAK NA TAGAPAGLIGTAS SA PAMAMAGITAN NG AKING BANAL NA SALITA AT KAUTUSAN, MULA SA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, NA WALANG HANGGANAN ANG MGA BIYAYA AT BANAL NA KAPANGYARIHAN…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA, ANG TINIG NA NAGSALITA NA IISANG BANAL NA ESPIRITO, NA LUMUKLOK SA KATAWANG LUPA NG KRISTO HESUS NA AKING KATAWANG TAO AT ANAK NA TAGAPAGSALITA; AT AKING SINABI ANG BANAL NA SALITANG ITO…. BAGO AKO MAGSIMULANG MANGARAL AT MAGPAHAYAG DITO SA LUPA NG BANAL NA SALITA AT KAUTUSAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AKO’Y NAMUHAY NA KAGAYA RIN AT KATULAD NG MGA TAO; AKO’Y NAKIHALUBILO AT NAKISALO SA INYO NA HINDI NINYO AKO NAKILALA AT HINDI RIN NINYO AKO NAKITA SA AKING KAANYUAN AT KATAWANG LUPA, NA AKO ANG KRISTO HESUS NA NAG-IISANG MESIAS AT ANAK NA TAGAPAGSALITA, NA ISINUGO DITO SA LUPA AT PINAG-UTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. PARA SA MULING PAGKABUHAY AT BAGONG KAPANGANAKAN, SA MULING PAGSILANG SA TAMANG PANANAM- PALATAYA AT PAGSUNOD SA TUNAY NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA PANAHONG ITO NA ITINAKDA ANG MULING PAGKABUHAY AT IPINAGKALOOB ANG BAGONG KAPANGANAKAN SA TAMANG PANANAMPALATAYA, NA KALIGTASAN ANG TUNAY NA PAGSUNOD SA TATLONG BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NGAYON RIN ANG PANAHON NG BANAL NA PAGHUHUKOM NA ITINAKDA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA PANAHONG ITO NG BANAL NA PAGHUHUKOM NA ITINAKDA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PASIMULA AY AKING NARINIG ANG MALAKAS NA TINIG NA BIGLANG DUMATING SA AKIN AT AKO’Y MULING TINAWAG NG IISANG BANAL NA ESPIRITO, NA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA AT NAGSALITA SA AKIN.... AT NAPUSPOS AKO NG BANAL NA ESPIRITO AT LIWANAG SA AKING PAG-IISIP AT PANINGIN, NA ANG AKING DAMDAMIN AT PUSONG NAGMAMAHAL AY SUMISIGAW NG MALAKAS, AT ANG AKING KATAWANG LUPA AY NAHABAG, AT BUMUHOS ANG LUHA SA AKING MGA MATA, DAHIL SA LAKI NG AKING NARAMDAMANG AWA SA MGA TAO’T KALULUWA, NA NABIHAG AT NAALIPIN NG SPIRITO NG SAKIT AT PAGHIHIRAP NA KANILANG TINATANGISAN… SUBALIT ANG KATOTOHANAN AT TUNAY NA KALIGTASAN AY AKING IPINAGLABAN PARA SA BUONG MUNDO; NANAIG PA RIN AT NAGHARI SA AKING PUSO’T ISIPAN ANG TUNAY AT BANAL NA KAUTUSAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO’Y HINDI KO GINAWANG IPAGLIHIM AT TALIKURAN…. AT AKO’Y NAGSALITA NA NAKATINGALA AT NAKATINGIN SA LANGIT; AKING SINABI SA MGA ANGHEL AT MGA ESPIRITO ANG BANAL NA SALITANG ITO!!! AKO AT ANG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM AY IISA .+. IISA ANG KATAWANG LUPA AT BANAL NA KALOOBAN SA IISANG KAUTUSAN, NA AKO’Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG ELOHIM NA AKING IISANG DEUS AMA ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG TAO, NA NAG-UTOS AT NAGSA- SALITA SA AKIN!!! AT WALA AKONG KINIKILALANG DEUS AMA, MALIBAN SA IISANG BANAL NA ESPIRITO NA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT WALA NG IBA PA, NA IISANG DEUS AMANG MAKAPANGYARIHAN MALIBAN SA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB….+…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG MATUWID NA DAAN AT KATOTOHANAN; AKO RIN ANG BUHAY AT KALIGTASAN!!! ANG SINUMANG MAGPATULOY SA PAGSUNOD NG MATAPAT SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AY HINDI MAGDARANAS NG PAGHIHIRAP ANG BUHAY AT KALULUWA, AT MANANATILI NA AKING KAPILING MAGPAKAILAN PA MAN!!! AT HINDI KAYO MAAARING ILIGAW NG LANDAS SA MATUWID NA INYONG TINATAHAK, SA LIWANAG NA INYONG DINARAANAN, SA TAMANG PANANAMPALATAYA NA AKING IPINAGKALOOB…. AT ANG INYONG BAWAT MGA KALULUWA AY MABUBUHAY NA MAPAYAPA AT MASAGANA SA AKING KAHARIAN SA BANAL NA KALANGITAN NA WALANG HANGGANAN ANG TUWA AT KALUWALHATIAN; AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAGSALITA!!! AT IPINAGKALOOB KO ANG AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. AT ANG SINUMANG TAONG MAKAHARAP NINYO AT MAKAUSAP DITO SA MUNDO, NA SILAY NAKIPAGTALO AT NAGPATOTOO SA INYO NG IBANG KAUTUSAN, O KASULATANG HINDI SUMASANG-AYON SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN; HUWAG NINYO SILANG PAKIKINGGAN AT HUWAG RIN NINYONG PANINIWALAAN ANG DALA NILANG KATURUAN AT KASULATAN; KAHIT NA SILAY MAGPAKITA SA INYO NG KATIBAYAN, O IPAGMALAKI NILANG SABIHIN SA INYO NA ANG KANILANG ITINUTURO AT KASULATAN AY MAY PAHINTULOT NG BATAS AT KINIKILALA NG PAMAHALAAN; HUWAG NINYO SILANG TATANGGAPIN SA INYONG TAHANAN KAHIT PA SILAY MAGPAKITA SA INYO NG MAGANDANG MUKHA AT UGALI SA PANLABAS NILANG ANYO, O DI KAYAY MALAMAN NINYO NA SILAY GUMAGAWA NG KABUTIHAN SA MGA TAO; HUWAG NINYONG TITINGNAN, O PAGBABASIHAN ANG KANILANG IPINAKITA AT GINAWANG KABUTIHAN SA MGA TAO, SAPAGKAT ANG KANILANG PAGGAWA NG KABUTIHAN AY ISANG KASINUNGALINGAN AT PAIMBABAW LAMANG! KAHIT PA ISANG ANGHEL ANG MAGPAKILALA AT NAGPATOTOO SA INYO, NA SINABI NIYANG SIYAY ISANG ANGHEL NA ISINUGO NG DIYOS BUHAT SA LANGIT NA BUMABA AT PUMANAOG SA LUPA, NA NAGHAYAG AT NAGSALITA NG PAGLABAN AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN; HUWAG NINYO SIYANG PANINIWALAAN AT HUWAG RIN NINYO SIYANG PATUTULUYIN, O TATANGGAPIN SA INYONG TAHANAN, SAPAGKAT SIYAY ISANG IMPOSTOR, SINUNGALING, AT MAPAGPAIMBABAW… AKO ANG TUNAY NA CRISTO JESUS ANG TINIG NA NAGSALITA MULA SA IISANG TUNAY NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA, NA NAG-UTOS AT IISANG TINIG NA NAG- SASALITA SA AKIN…. AT KUNG PAANO AKO MAPAYAPANG NANANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. GANITO RIN NINYONG GAWAIN NA KATULAD KO, NA KAYO’Y MAPAYAPANG MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN ABBA GINOONG MARIAE .+. AT KUNG PAANO AKO NAG- SALITA AT NAGPATOTOO NA MAPAYAPA; GANITO RIN KAYONG MAPAYAPANG MAGSALITA AT MAGPATOTOO NA KATULAD KO, AT ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO ANG MAGSASALITA AT MAMAMAGITAN SA INYO…. ITO AY AKING KAUTUSAN AT BANAL NA SALITA NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA NA NAG-UTOS AT NAGSALITA SA AKIN!!! AT IPAMAHAGI ANG AKING BANAL NA SALITA SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO SA PAMAMAGITAN NG KASULATANG ITO, AT ITURO SA KANILA ANG TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ANG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
S
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. AKO ANG SANTO HESUKRISTO, ANG NAG-IISANG MESIAS AT KATAWANG LUPA NG IISANG DEUS AMA AT KATAWANG TAO NG ANAK NA NILUKLUKAN SA IISANG TINIG AT BANAL NA KALOOBAN NG IISANG DEUS AMA ESPIRITO NA NAGSALITA AT NAG-UTOS SA AKIN…. AKING IPINAGKALOOB AT ITINURO SA MGA TAO ANG TUNAY NA KALIGTASAN AT PAMANTAYAN SA IISANG PANANAMPALATAYA AT PANANALIG, SA TAMANG PAGSUNOD SA TUNAY NA KAUTUSAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ITO ANG AKING BANAL NA SALITA AT TINIG NA NAGMULA SA IISANG KALOOBAN NG BANAL NA ESPIRITO NA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA, NA NAG-UTOS AT NAGSALITA SA AKIN…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG TAMANG DAAN AT LIWANAG NG KATOTOHANAN; AKO RIN ANG BUHAY AT KALIGTASAN!!! ANG SINUMANG SUMUNOD NG MATAPAT SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN AY HINDI MAGDARANAS NG PAGHIHIRAP ANG BUHAY AT KALULUWA; AT IPAGKAKALOOB KO SA INYONG BAWAT MGA KALULUWA ANG BUHAY SA AKING BANAL NA KAHARIAN NA WALANG KATAPUSAN ANG BANAL NA KALUWALHATIAN, AT LANGIT NA WALANG HANGGANAN ANG KAPAYAPAAN…. WALA NG HIHIGIT PANG KATIBAYAN SA AKING BANAL NA SALITA AT PATOTOO NA AKING INIHA- HAYAG SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO; NA DAPAT NINYONG IGALANG AT TANGGAPIN ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN SA TAMANG PANANAMPALATAYA, NA MAGKAKALAG SA INYONG LAHAT AT MAGPAPALAYA SA GAPOS AT TALI NG KASALANAN, PARA SA INYONG KALIGTASAN AT NG BUONG MUNDO.… SAPAGKAT SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM AY HINDI SAPAT ANG TAGLAY NA TALINO AT KAKAYAHAN NG SINUMANG TAO! HINDI NINYO KAYANG PIGILAN ANG MABILIS NA PAGKALAT AT PAGDAMI NG IBAT IBANG URI NG MGA SPIRITO NG SAKIT NA WALANG LUNAS, NA TUMATAHAK AT KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA AT KALULUWA NG MGA TAO, AT SA MGA NABUBUHAY DITO SA MUNDO AT HINDI KAYO MAILILIGTAS NG INYONG MABUTING MGA GAWA NA NAGBUHAT LAMANG SA INYONG SARILING LAKAS AT KAKAYAHAN NG PAG-IISIP, KUNG ANG INYONG PAGGAWA NG KABUTIHAN AY HINDI NINYO ISUSULIT SA AKIN NG BUONG KATAPATAN AT PAGTITIWALA, SA PAMAMAGITAN NG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN!!! AT HINDI RIN MAKAPAGLILIGTAS SA INYONG BUHAY AT KALULUWA ANG SALAPI; KAHIT PA ANG MGA PINUNONG LUMUKLOK AT UMUPO SA PANUNUNGKULAN, NA TINAWAG SA PAGLILINGKOD NG SILAY INYONG ILUKLOK AT IHALAL NG TAUM BAYAN; NI ISA SA INYO AY WALANG MAAARING MALIGTAS KUNG HINDI KAYO KIKILALA AT MAGDARAAN SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING TUNAY NA KAUTUSAN!!! SAPAGKAT ANG INYONG SINASABI AT MGA IPINAKITANG KABUTIHAN AY PINAG-UUGATAN LAMANG AT PINAGMUMULAN NG MGA KASALANAN; KATULAD RIN NG MGA NAMUMUNO SA RELIHIYON, O SA BAWAT KANILANG SIMBAHAN NA ITINAYO AT ITINATAG NG MGA TAO DITO SA MUNDO! GUMAGAWA DIN SILA AT NAGPAPAKITA NG KABUTIHAN SA MGA TAO, BUHAT SA KANILANG MGA PATAKARAN NA SINUSUNOD SA BAWAT KANILANG RELIHIYON, AT SA BATAS NA KANILANG KINIKILALA AT IGINAGALANG SA LOOB NG BAWAT KANILANG SIMBAHAN; O MAGING SA LAHAT NG PAMUNUAN, AT MGA SAMAHANG ITINATAG AT ITINAYO NG MGA TAO, AT SA LAHAT NG GUMAGAWA NG KABUTIHAN DITO SA MUNDO!!! IBINIBIGAY KO SA INYONG LAHAT AT IPINARARATING ANG AKING BANAL NA SALITA AT MGA MENSAHE SA KASULATANG ITO, PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. ANG ITINATAG AT ITINAYO NG MGA TAO DITO SA MUNDO, O ANUMANG BAGAY AT MGA GAWAING MABUTI DITO SA LUPA; ANG LAHAT NG YAAN AY KAYANG TULARAN AT PAMARISAN NG DEMONYO! SUBALIT ANG TANGGAPIN AKO AT ITAAS SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKOY TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. ITO ANG HINDI KAYANG TANGGAPIN, ITAAS, AT PAMARISAN NG DEMONYO MAGPAKAILAN PA MAN… O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. SUSI NG KALANGITAN AT KALIGTASAN ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, SA TAMANG PAGTAWAG SA AKING TUNAY AT BANAL NA IISANG PANGALAN, NA AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB SA MGA TAO PARA SA MGA KALULUWA AT SA BUONG MUNDO, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKOY TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. AY AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO NA IISA, NA WALANG HANGGANAN ANG KAPANGYARIHAN AT AWA, NA NAGMULA SA AKING BANAL NA PAG-IBIG NA LAGING SUMASAKLOLO…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO .+. NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG TRINIDAD SANCTISSIMA .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISA…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO .+. ANG IISANG BANAL NA ESPIRITO .+. NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB….+…. AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA SANCTISSIMO AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK SA AKING IISANG KATAWANG LUPA, AT NAGSALITA ANG MALINIS NA PUSO NG SANTO HESUKRISTO…. ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA TAMANG PAGSUNOD SA AKING BANAL NA KAUTUSAN, NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA PAMAMAGITAN NG PAGTAWAG SA AKIN, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. AY KALIGTASAN SA ARAW-ARAW NA AKING IPINAGKALOOB AT BALUTI SA MGA KALULUWA AT KATAWANG LUPA NG MGA TAO…. DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO AY TABAK NA APOY, NA NAGPAPARUSA SA MGA KALULUWA AT MGA TAONG GUMAGAWA NG KASALANAN… DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO, ANG TUNAY NA MEDIKO AT LUNAS NA AKING IPINAGKALOOB SA KATAWANG LUPA AT KALULUWA NG MGA TAO…. ANG ABBA GINOONG MARIAE .+. NA IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN AY AKING SALITA AT BANAL NA ESPIRITO NA LAGING SUMASAKLOLO AT APOY NA BAUTISMO NA INIIWASAN NG MASASAMANG SPIRITO! DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO AY TABAK AT BANAL NA APOY, NA NAGPAPARUSA SA MASASAMANG SPIRITO AT SANDATANG PUMAPATAY SA MGA SPIRITO NG SAKIT NA IBA’T IBANG URI AT WALANG LUNAS, NA MABILIS KUMAKALAT AT KUMAKAPIT SA KATAWANG LUPA AT KALULUWA NG MGA TAONG NABUBUHAY DITO SA BUONG MUNDO.… AT ANG AKING IISANG BANAL NA ESPIRITO AY HINDI KO ITO IPINAGKAIT, O IPINAGLIHIM KAHIT NA KANINO MAN!!! AT ITO AY AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB SA MGA KALULUWA AT MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG BUONG MUNDO, SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKOY TAWAGIN SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT ITO ANG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN NA AKING IPINAGKALOOB, AT ITINURO KO ANG TAMANG PAGTAWAG SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA!!! O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
T
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. SUMAINYO ANG KAPAYAPAAN AT MAGHARI SA INYONG BAWAT PUSO AT MGA KALULUWA ANG TUNAY NA PAG-IBIG AT PAGMAMAHALAN SA ISAT ISA, NA WALANG BATIK NG KASALANAN!!! KATULAD NG AKING PAGMAMAHAL SA MGA TAO AT MGA KALULUWA, KAYO AY AKING MGA NILIKHA AT MGA NILALANG BILANG AKING MGA ANAK…. ITO AY AKING BANAL NA SALITA NA NAGMULA SA IISANG TINIG NG TUNAY NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NA IISANG BANAL NA ESPIRITO NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG ELOHIM .+. ANG NAGSALITA AT LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA NAG-UTOS SA AKIN!!! AKO ANG TUNAY NA KRISTO HESUS ANG NAG-IISANG MESIAS AT ANAK NA TAGAPAGSALITA NA ISINUGO AT PINAG-UTUSAN DITO SA LUPA NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. AT SA PAMAMAGITAN NG AKING MATAPAT NA PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN AT SALITA NG IISANG DEUS AMA ESPIRITO, NA AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG BANAL NA KAPANGYARIHAN NA HINUBAD SA AKING KATAWANG LUPA AY MULING INILAGAY SA AKING MGA KAMAY!!! AT IPINAGKALOOB SA AKIN ANG KAPAMAHALAAN NA AKING GINAMPANAN DITO SA LUPA, AT ESPIRITUAL NA AKING IPINATUPAD PARA SA BUONG MUNDO, SA NGALAN NG BANAL NA KAUTUSAN AT MAKAPANGYARIHANG SALITA NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA NAG-UTOS AT KUMAKATAWAN SA AKIN…. AT SA PANAHONG ITO NG BANAL NA PAGHUHUKOM; ITO RIN ANG PANAHON NG AKING PAGBALIK AT MULING PAGKABUHAY NG AKING KATAWANG LUPA!!! ANG ESPIRITO AT KAPANGYARIHAN SA AKING ALAALA, SA LUMIPAS NA IKA- TATLONG ARAW NOONG UNANG PANAHON AY AKING NAKIKITA AT SINASAKSIHAN; AT ITO ANG AKING GINAWANG PALATANDAAN SA AKING PAGBALIK AT MULING PAGKABUHAY NG AKING KATAWANG LUPA SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM, NA ITINAKDA NG AKING IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+. NA LUMUKLOK SA AKING KATAWANG LUPA AT NAG-UTOS SA AKIN…. AT NGAYON SA AKING KAANYUAN AT KATAWANG LUPA, AKO’Y MULING NAGSALITA AT AKING PINATUTUNAYAN SA PAMAMAGITAN NG SULAT AT BANAL NA KAUTUSAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA AKING SINUSUNOD AT LUBOS NA IGINAGALANG!!! ANG AKING SALITA AY MAKAPANGYARIHAN AT BANAL NA WALANG HANGGANAN NA NAG- MULA SA IISANG TINIG AT BANAL NA ESPIRITO NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ESPIRITUAL ANG AKING PAGKILOS AT MGA GAWA NA AKING PINATUTUNAYAN SA BUONG MUNDO, AT INIHAHAYAG SA PAMAMAGITAN NG AKING MATAPAT NA PAGSUNOD SA BANAL NA IPINAG-UTOS NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. HINUGASAN KO AT NILINIS ANG PAA’T MGA KAMAY NG MGA TAONG TUNAY NA SUMUNOD AT SUMAMPALATAYA SA AKING BANAL NA SALITA AT KAUTUSAN; ANG MGA TAONG AKING ITINURING AT KINILALANG TUNAY NA MGA KAPATID, SA PAMAMAGITAN NG AMING PAGKAKAISA AT SALU-SALONG PANANAMPALATAYA SA IISA LAMANG PANALANGIN!!! SA TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA MANALANGIN SA ARAW-ARAW NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN, ABBA GINOONG MARIAE .+. NA AKING INIHAYAG SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA KASULATAN AT ITINURO SA MGA TAO PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT NG BUONG MUNDO!!! AT IPINAKILALA KO ANG TUNAY NA PANGALAN NG IISANG DEUS AMA ESPIRITO, NA NAG-UTOS AT NAGSASALITA SA AKIN, NA AMING TINATAWAG AT PINASASALAMATAN SA ARAW-ARAW SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NA AMING SINASAMBA AT LUBOS NA IGINAGALANG, NA ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. ANG ELOHIM .+. NA IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMIKHA NG LANGIT AT LUPA, NG BUONG MUNDO, AT NG BUONG SANGSINUKOB….+…. AT ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA AKING BANAL NA SALITA, SA PAMAMAGITAN NG TAMANG PAGSUNOD SA BANAL NA KAUTUSAN NG AKING IISANG DEUS AMA ESPIRITO, AY KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG MGA NAGAWANG KASALANAN, NA AKING IBINASBAS SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. GANITO NA AKING ITINURO AT GINAWA SA AKING MGA KAPATID ANG ESPIRITUAL NA PAGHUHUGAS SA KANILANG MGA PAA AT MGA KAMAY; NG IBASBAS KO SA KANILANG LAHAT ANG KAPATAWARAN SA MGA NAGAWANG KASALANAN!!! AT IPINAG- KALOOB KO SA AKING ITINURING AT KINILALANG TUNAY NA MGA KAPATID ANG BANAL NA KAPANGYARIHAN AT MGA PANGALAN NG BAWAT ISA, NA NAKATATAK SA AKLAT NG BUHAY SA BANAL NA KALANGITAN NA AKING KAHARIAN, NA WALANG HANGGANAN ANG BANAL NA PAG-IBIG, TUWA, AT KAPAYAPAAN, NA WALANG KATAPUSAN ANG BANAL NA KALUWALHATIAN…. AT SA PANAHON NGAYON NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM; AKING IBINIGAY ANG LIWANAG AT KATOTOHANAN!!! MULI KONG ITINURO AT IPINAGKALOOB ANG AKING BANAL NA ESPIRITO AT PAG-IBIG NA WALANG HANGGANAN, SA PAMAMAGITAN NG IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. SA TAMANG PAGTAWAG SA TUNAY NA PANGALAN NA AKING ITINURO, NA AKO’Y TAWAGIN SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG AKING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. NA NAG-UTOS AT NAGSALITA SA AKIN!!! AT ITO ANG AKING ITINURO AT IPINAGKALOOB, DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. ANG BANAL NA KAUTUSAN NA AKING TINANGGAP AT INIHAYAG, SA UNANG PASIMULA NG AKING ITURO ANG TUNAY NA KALIGTASAN SA MGA TAO AT SA BUONG MUNDO; DEUS AMA ELOHIM .+. AT ABBA GINOONG MARIAE .+. HANGGANG SA MAKARATING SA PANAHONG ITO NA AKING ITINAKDA ANG BANAL NA PAGHUHUKOM AT MULING PAGKABUHAY NG AKING KATAWANG LUPA, SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG TAO NA NILUKLUKAN NG AKING IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+. NA NAGSALITA AT NAG-UTOS SA AKIN…. AT NGAYON DIN SA PANAHONG ITO NG AKING BANAL NA PAGHUHUKOM; AKING IBINIBIGAY AT MULING IPINAGKALOOB ANG IISANG NAPAKAGANDANG PAGKAKATAON SA INYONG LAHAT, SA MGA TAO, AT SA BUONG MUNDO, PARA SA INYONG KALIGTASAN AT KAPATAWARAN SA LAHAT NG INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN…. AT ANG SINUMANG TAO, NA NAGSISI NG MATAIMTIM SA KANIYANG MGA GINAWANG KASALANAN; NA NAGHAHANAP NG TUNAY NA KALIGTASAN AT BASBAS NG KAPATAWARAN SA KANIYANG MGA NAGAWANG KASALANAN…. HALINA KAYONG MGA NAGSISI NG MATAIMTIM SA INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN!!! KAYONG MGA NAPAPAGAL,TUMATANGIS, AT MGA NAHIHIRAPAN; KAYONG LAHAT AY AKING TINATAWAGAN AT ANG BUONG MUNDO!!! ITO ANG LUNAS AT KAGAMUTAN NA AKING IPINAGKALOOB SA MGA TAO AT MGA KALULUWANG NAALIPIN NG SAKIT AT PAGHIHIRAP, NA IDINULOT AT BUNGA NG INYONG MGA NAGAWANG KASALANAN; KAYONG LAHAT AY MAGKAISA AT MAGSALUSALO SA IISANG MALINIS AT BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW, ABBA GINOONG MARIAE .+. SA PAMAMAGITAN NG TUNAY NA PANANAMPALATAYA SA IISANG PANGALAN NA AKING ITINURO, SA TAMANG PAGTAWAG SA BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ELOHIM .+. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM..
X
( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. PARA SA BUONG MUNDO AY AKING IBINABAHAGI AT INIHAHAYAG SA INYONG LAHAT ANG BANAL NA SALITANG ITO, BUHAT SA LIBRO NG UTUS…. KAYONG TUNAY NA MGA MAGULANG SA INYONG MGA ANAK AT SA MGA TUMAYONG MAGULANG SA INYONG KINUPKOP, O INAMPON NA INYONG KINILALANG TUNAY NA MGA ANAK!!! SA PASIMULA PA SA UNANG PASIMULA, SA INYONG KANDUNGAN AT TAHANANG KINAROROONAN, AKING IBINIGAY ANG TUNAY NA BATAS AT ITINURO NG AKING BANAL NA SALITA ANG LIWANAG SA KASULATANG NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG KAUTUSAN…. TUNGKULIN NINYONG PANGALAGAAN AT GABAYAN ANG INYONG MGA ANAK HANGGANG SA SILA AY LUMAKI AT MAGKAROON NG PANG-UNAWA!!! TUNGKULIN NINYO AT PANANAGUTAN SA INYONG MGA ANAK, NA SILA AY INYONG TURUANG GUMALANG AT AKAYIN SA KABUTIHAN BILANG KAYO ANG TUNAY NA MAGULANG, O SA MGA TAO NA TUMAYONG MAGULANG SA KANILANG ITINURING AT KINILALANG TUNAY NA MGA ANAK!!! AT MARAPAT LAMANG NA MAKITA SA INYONG MGA GAWA ANG KABUTIHAN NG ISANG MAGULANG SA TAMANG PAGPAPASUNOD AT PANGANGALAGA SA INYONG MGA ANAK; NA KAYO NGA’Y ISANG KARAPAT DAPAT AT TUNAY NA MAGULANG NA MABUTING HUWARAN, NA DAPAT SUNDIN AT IGALANG NG INYONG MGA ANAK!!! AKO ANG ELOHIM .+. ANG IISANG DEUS AMA AT BANAL NA ESPIRITO NA LUMUKLOK AT NAGSALITA SA BANAL NA PUSO NG AKING KATAWANG TAO, SA IISANG KAANYUAN AT KATAWANG LUPA NG SANTO KRISTO HESUS…. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. MGA KAPATID, UNAWAIN NATING MABUTI AT PAKINGGAN ANG SINASABI NG IISANG TINIG SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA SALITA AT MGA MENSAHE SA KASULATANG ITO!!! AT MAPAYAPA NATING IPAGPATULOY ANG IKALAWANG PAGBASA…. ANG MGA GAWANG KABUTIHAN, O PAGTULONG NG SINUMANG TAO NA GUMAGAWA NG MABUTI SA KAPWA NILA TAO, NA WALANG HINIHINGING KAPALIT AT BATIK NG KASALANAN; ITO AY HINDI LABAG SA TUNAY NA BATAS NA AKING ITINURO AT ITO’Y SINASANG-AYUNAN NG AKING BANAL NA KAUTUSAN!!! SUBALIT HINDI SAPAT ANG GUMAWA NG KABUTIHAN PARA SA KALIGTASAN NG INYONG BAWAT MGA KALULUWA, KUNG ANG KAPALIT NITO AY PAGSUWAY AT PAGLABAG SA AKING TATLONG BANAL NA KAUTUSAN…. MGA KAPATID, ITO ANG BANAL NA SALITA NG TUNAY NA KRISTO HESUS SA KASULATANG NAKATATAK SA BANAL NA AKLAT NG UTUS…. NA AMING IBINABAHAGI AT INIHAHAYAG PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA AT MGA TAO SA BUONG MUNDO…. BANAL NA PANALANGIN SA ARAW-ARAW SA IISANG PANANAMPALATAYA AT TUNAY NA PAGKILALA SA IISANG PANGALAN, SA BANAL NA PANGALAN NG ATING IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+. AT PARA SA BUONG MUNDO, MANALANGIN TAYO SA ARAW-ARAW AT TUMAWAG SA ATING IISANG DEUS AMA ESPIRITO ELOHIM .+. O AKING IISANG AMA O DEUS ELOHIM .+. NA AMA NAMING IISANG AMANG DEUS ELOHIM ABBA GINOONG MARIAE .+. PUNONG PUNO KA NG GRASYA ANG PANGINOONG DEUS ANG SUMASAIYO, BUKOD KANG PINAGPALA SA BABAENG LAHAT AT PINAGPALA KA NAMAN NG IYONG ANAK NA SI JESUS, O SANTA MARIAE INA NG DEUS IPANALANGIN MO PO ANG MGA KALULUWA, ESPIRITO, KATAWAN, AT BUHAY LALUNG LALO NA PO YAONG TUNAY AT GANAP ANG PANGANGAILANGAN NG IYONG TULONG, DAMAY, AT AWA, KAAWAAN MO PO SILA AT ILIGTAS, O AMA NAMING IISANG AMANG DEUS…. SA PANGALAN NG DEUS AMA DEUS ANAK AT DEUS ESPIRITO SANTO AM.. ( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ( 1. ) SUSI - PWEDENG BUKSAN AT BASAHIN https://romae.altervista.org/PHL.html https://romae.altervista.org/ITA.html https://romae.altervista.org/USA.html https://romae.altervista.org/ESP.html ( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. ( 2. ) SUSI - PWEDENG BUKSAN AT BASAHIN https://romae.altervista.org/numerus/PHL.html https://romae.altervista.org/numerus/ITA.html https://romae.altervista.org/numerus/USA.html https://romae.altervista.org/numerus/ESP.html ( UTUS....DEUS....AM.. ) .+. KAHIT SINOY PWEDENG MAKIISA AT TUMULONG SA PAGBABAHAGI, O PAGHAHAYAG NG BANAL NA SALITA SA PAMAMAGITAN NG KASULATANG ITO…. MABILIS NA PAGPUNTA, O PAGPASOK SA APAT NA WIKA, NA INIHAHAYAG AT IPINABABASA…. TAGALOG.... ITALIANO…. ENGLISH…. SPANISH…. PINDUTIN ANG LETRA NA INYONG PINILI, PARA SA MABILIS NA PAGPUNTA SA PAGBASA…. A - E - I - O - U - M - N - S - T - X